Ny undersökning om jämställdheten på Chalmers


Nu undersöker Chalmers hur det står till med jämställdheten på högskolan.
Nästa vecka landar en ny webbenkät hos samtliga anställda.
– Det är ett sätt att försöka mäta hur medarbetarna upplever sin miljö till vardags. Den enkät vi gjorde 2005 visade ett antal situationer som inte fungerade, och det vill vi följa upp nu, säger Chalmers jämställdhetssamordnare Johanna Andersson.
Redan i onsdags kom ett introduktionsbrev från rektor Karin Markides där hon betonar undersökningens betydelse:
”Syftet med undersökningen är att ge underlag till vårt arbete med att säkerställa en miljö som är fri från alla former av trakasserier och nedvärderande behandling. I jämställdhetsenkäten från 2005 visade det sig att det fanns miljöer och situationer som fungerade illa ur jämställdhetssynpunkt. Denna gång ställer vi därför frågor om några av dessa situationer, dels för att se om de åtgärder som hittills vidtagits givit resultat men framför allt för att se var arbetet behöver förstärkas eller ändra inriktning”, skriver Markides i brevet till de anställda.
Senast Chalmers gjorde en motsvarande undersökning var alltså för sex år sedan.
– Den handlade både om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Där framkom att till exempel seminarier och möten inte fungerade tillfredsställande. Nu vill vi ringa in om uppföljningsarbetet inneburit några förbättringar, men vi ställer också många generella frågor, förklarar Johanna Andersson.
– Den nya enkäten ger en bra ögonblicksbild över hur det ser ut i dag på Chalmers, och kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen av jämställdhetsarbetet, fortsätter hon.
Chalmers jämställdhetsundersökning når alla anställda under nästa vecka, och genomförs i samarbete med Synovate, som samlar in och analyserar resultaten.
– Vi kommer att redovisa resultaten så nära verksamheten som möjligt. I den förra enkäten redovisades väldigt breda grupper. Den undersökning vi gör nu kommer i många fall att kunna redovisas på avdelningsnivå, så att cheferna kan se hur läget är i deras miljö och om några åtgärder behöver vidtas. Den sista delen av enkäten innehåller lite känsligare frågor och de resultaten kommer att redovisas i större grupper, säger Johanna Andersson.
Höstens undersökning av jämställdheten och jämställda miljöer är kortare och mer konkret än den som gjordes 2005.
– Det nya är att den ställer frågor om konkreta situationer och ska kunna användas som ett arbetsmaterial för våra chefer för att de ska se vad de eventuellt behöver jobba med i sin egen miljö.
Johanna Andersson betonar – precis som rektor i sitt brev – att enkäten i sig inte är en jämställdhetsåtgärd, utan ligger till grund för ett fortsatt arbete för en jämställd miljö.
Efter den förra undersökningen genomfördes ett åtgärdsprogram med bland annat uppskattade utbildningar i att känna igen och bemöta härskartekniker:
– Det ska bli spännande att se om de har haft någon effekt. Vi hoppas också kunna se om våra chefer känner till frågorna och tycker att de är viktiga, och om det återspeglas i hur deras medarbetare uppfattar det.

Foto: Jan-Olof Yxell