Öppen innovation kan vara framtiden för många företag


Att komma på hur man ska hantera komplexiteten som uppstår i en arena för öppen innovation är en nyckelfaktor till framgång och kreativitet för framtidens företag. Det hävdar Chalmersstudenterna Annika Kumlin och Hedvig Aspenberg i sitt examensarbete som utförts på fordons- och trafiksäkerhetscentrumet SAFER som är just en arena för öppen innovation bestående av flera parter.

Parternas engagemang, möten mellan olika yrkesgrupper och organisationskulturer, fungerande kommunikation och möjlighet till att bygga upp kontaktnät är några av de viktigaste förutsättningarna för att kunna skapa ett klimat som stimulerar kreativitet i en öppen innovationsarena. Det kom Annika Kumlin och Hedvig Aspenberg, studenter på masterprogrammet Quality and Operations Management vid Chalmers, fram till när de gjorde sitt examensarbete om öppen innovation och kreativitet på SAFER.

– Öppen innovation innebär att organisationer samarbetar med andra organisationer i sin innovationsprocess, de arbetar på en gemensam arena. De kan då utveckla idéer genom att använda vägar utanför den egna organisationen för att nå marknaden, berättar Annika och Hedvig.

Examensarbetet påbörjades i januari 2012 och studenterna valde att göra det på SAFER, en öppen innovationsarena som består av flera parter från akademi, näringsliv, institut och myndigheter. Alla som är knutna till SAFER har alltså sin organisatoriska tillhörighet någon annanstans.

– Det finns organisationer som hjälper företag att samarbeta och använda öppen innovation, men då handlar det oftast om att hjälpa till med lokaler och kommunikation. Det som gör SAFER unikt är att de har egna mål och en egen vision, säger Annika och Hedvig.

Kritiska mot tidigare forskning
Arbetet utfördes till stor del med hjälp av en enkät och uppföljande intervjuer, där man frågade individer från de olika parterna om det kreativa klimatet. Få personer som de intervjuat under våren känner i första hand en tillhörighet till  SAFER och de har märkt att personerna sällan har en samlad bild av SAFER. Annika och Hedvig menar att just detta är en framgångsfaktor.

– Uppfattningen är att SAFER består av många olika kreativa klimat och vi hävdar att en sådan myllrande miljö är positiv. Skulle man försöka uppnå ett enhetligt kreativt klimat och en enda kultur tror vi att man kan missa målet, eftersom det är just mångfalden som är styrkan med öppen innovation, förklarar Annika och Hedvig.

Studenterna berättar att det är här deras examensarbete ställer sig kritiskt mot tidigare forskning inom området som förespråkar att skapa övergripande enhetlighet och strukturer. De kom även fram till att det finns en del utmaningar med att arbeta i öppna innovationsarenor. Det handlar framförallt om tillitsproblem vad gäller arenan kontra den egna organisationen.

– Det kan vara påfrestande när man inte vet vem man representerar eller vems intressen man ska prioritera, eftersom man är både en del av arenan och sin hemorganisation. Vi har sett att arenans kommunikation med omgivningen och de delar av parterorganisationerna som inte aktivt deltar i arenan, är mycket viktig. Precis som kommunikationen inom arenan är, säger Annika och Hedvig.

Resultatet visar på ett mycket kreativt klimat på SAFER
Studenterna drog utifrån undersökningarna slutsatsen att SAFER har ett mycket kreativt klimat. Examensarbetet presenterades på SAFER i början av juni och mottogs väl av SAFERs styrelse. Anna Nilsson-Ehle, föreståndare på SAFER, ser positivt på vad studenterna åstadkommit.

– SAFER är ett nytt sätt att förena erfarenheter och teori från forskningscentrum och innovationsmiljöer. Därför är studier som denna värdefull för att förstå hur vi kan utvecklas och verkligen bidra till både excellent forskning och högre innovationskraft. Resultatet från denna studie är väldigt uppmuntrande för alla som är engagerade i SAFER, säger Anna Nilsson-Ehle.

Läs mer om SAFER

Fakta:
Examensarbetet har handletts av Anna Yström, doktorand på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Arbetet ligger inom ramen för ett projekt som drivits sedan 2007 och där man har haft en unik möjlighet att följa en öppen innovationsarena för att undersöka hur de arbetar och hur det kreativa klimatet ser ut. Examensarbetet har även resulterat i en gemensam publikation som kommer att ingå som en del i Anna Yströms doktorsavhandling som hon hoppas kunna presentera under 2013.