Öppna innovationssamarbeten ställer nya krav på ledarskap


Anna Yström 690x330

Nu disputerar Anna Yström med sin avhandling om hur man kan leda öppna innovationssamarbeten, alltså sammanhang där olika organisationer möts och arbetar tillsammans för att skapa kunskap och innovation. Under fyra år har hon på nära håll studerat fordons- och trafiksäkerhetscentrumet SAFER där 25 organisationer samarbetar och bedriver innovativ verksamhet. I sådana samarbeten menar Anna att det krävs ett annat perspektiv på ledarskap och ett annat sätt att utöva ledarskap än i traditionella organisationer. Det ställs också större krav på att alla inblandade accepterar otydlighet och osäkerhet som uppstår i dessa sammanhang.

Det blir allt mer populärt bland företag och organisationer att samarbeta med andra för att hitta idéer och kompetens, men i praktiken är det svårt att få samarbetena att lyckas fullt ut. I sin avhandling, Managerial Practices for Open Innovation Collaboration: Authoring the Spaces ”in-between”, har Anna Yström utgått ifrån ett unikt perspektiv genom att fokusera på själva samarbetet mellan organisationerna, istället för att se till ett enskilt företags intressen.

– Många studier har gjorts utifrån olika företagsperspektiv men vad jag vet finns det ingen tidigare forskning där ett öppet innovationssamarbete har studerats under så lång tid. Att titta på själva samarbetet öppnar upp för en annan förståelse och det blir tydligt att det krävs ett annat ledarskap än det som vi ofta tänker på i traditionella organisationer, säger Anna.

Nödvändig spänning mellan stabilitet och kaos
I ett samarbete där många olika organisationer ska komma överens uppstår spänningar, bland annat mellan stabilitet, struktur, kaos och osäkerhet. Anna menar att osäkerhet i många avseenden skapar förutsättningar för kreativitet och nytänkande, och inte nödvändigtvis måste vara negativ.

– När man befinner sig i en sådan situation behöver ledaren arbeta för att skapa ett organisatoriskt sammanhang som erbjuder tillräcklig stabilitet. På så vis kan medarbetarna acceptera en viss osäkerhet och ta tillvara på de olika handlingsvägar som öppnas upp. Den förståelsen ger ledaren möjlighet att reflektera över sitt agerande och det kan driva samarbetet framåt på ett genomtänkt sätt, menar Anna.

Hon berättar att på SAFER har man kommit en bra bit på vägen genom att bygga en SAFER-identitet som fokuserar på möjligheter. Där är man beroende av att individer vågar ta initiativ och gå utanför de givna ramarna och då krävs ett ledarskap som uppmuntrar till det.

Fem exempel på hur ledarskap kan utövas
I avhandlingen introducerar Anna nu ett koncept som utgår ifrån att en ledare i ett öppet innovationssamarbete hela tiden måste avväga hur situationer som leder till stabilitet eller kaos ska hanteras. Den hanteringen underlättas genom de exempel på hur ledarskap kan utövas som hon lyfter fram i sin forskning.

– Jag har identifierat fem exempel. I andra sammanhang har de en tendens till att tas för givna eller inte ses som särskilt viktiga, men det är de i en öppen innovationsmiljö. Det handlar om identitetsbyggande, att vårda samarbetsandan, att ständigt arbeta med relationerna till de olika organisationerna, att förstå och använda sig av politiska manövrar samt att skapa mening för sig själv och andra i den miljö som man befinner sig i, förklarar Anna.

Läs hela artikeln hos institutionen för teknikens ekonomi och organisation

One comment

  1. Pingback: Öppna innovationssamarbeten ställer nya krav på ledarskap | Innovationskontor V