Logistikprojekt får miljonanslag


Nästan två och en halv miljon kronor är vad projektet ”Ökad transporteffektivitet genom bättre utnyttjande av lastkapacitet” kan räkna hem när Vinnova delar ut de första anslagen inom utlysningen Transport- och miljöinnovationer. Utlysningen ingår i Vinnovas program Innovationer för ett hållbart samhälle som löper från 2013 till 2016. Programmets syfte är att bidra med ny kunskap inom transport och miljö och att bidra till att de miljökvalitetsmål och transportpolitiska mål som finns i Sverige kan uppfyllas. Magnus Blinge vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers är en av forskarna som leder projektet.

Containerfartyg Vinnova
Hej Magnus och grattis till finansieringen från Vinnova! Hur känns det?

– Tack, det känns jättebra! Vi har haft vissa svårigheter de senaste åren att hitta finansiering till våra doktorander på avdelningen för logistik och transport så det känns toppen att nu ha kunnat säkra att tre av dem har finansiering fram till doktorsnivå.

Berätta mer om projektet! Vad är det ni undersöker?
– Vi forskar kring frågan hur effektiviteten i transportsystemet kan öka genom bättre användning av de lastutrymmen som finns i befintliga fordon och farkoster. Vi hoppas att den nya kunskapen ska leda till minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi för inblandade intressenter. Speciellt viktigt och glädjande är att vi har lyckats få med oss en bredd av engagerade transportköpande företag, men också flera myndigheter. Samspelet mellan olika aktörer är A och O för att hitta lösningar i ett system som är så komplext som detta.

Hur ska pengarna användas?Magnus-Blinge_2
– Förutom doktorandfinansiering kommer anslaget att användas till att ta fram utbildningsmaterial och skräddarsydda utbildningar till de medverkande organisationerna för att säkerställa att kunskapen faktiskt kommer till nytta. Vi kommer att anordna ett antal seminarier för att vara säkra på att få en korrekt problembild. Vi planerar även att producera ett antal webbaserade utbildningsinsatser för att hjälpa företagen att själva sprida kunskap och på så vis även ge andra organisationer som inte är direkt involverade i projektet möjlighet att öka sina kunskaper.

Vilka forskare är verksamma i projektet?
– Det leds av Dan Andersson, Mats Johansson och mig medan Vendela Santén, Sara Rogerson och Kristina Liljestrand är doktoranderna som kommer att arbeta i projektet.

Hur ser er tidplan ut?
– Vi startar projektet redan i november och har i och med anslaget från Vinnova finansiering i två och ett halvt år framåt.

Om Magnus Blinge

Vinnova – strategiskt område transport och miljö
Foto: Shutterstock och Jan-Olof Yxell