Idea jams kan boosta företagens innovationsförmåga


Chalmersforskaren Anne Elerud-Tryde, som är verksam vid forskningscentrumet Center for Business Innovation (CBI), undersöker hur stora företag arbetar med att utveckla nya idéer för innovation. Hur idéhanteringsarbetet bedrivs – om det finns något system för arbetet med idéer, vilka drivkrafterna är och hur företagen tar hand om nya idéer – är några av de frågor som Anne har studerat hos nio storföretag. Ett arbetssätt som visat sig fungera för många är att genomföra idea jams.

Anne Elerud Tryde 690x330

Idea jams, som är ett två till tre dagar långt event där anställda tillsammans tar fram och diskuterar idéer, är populärt bland flera av de företag som Anne har studerat. Eventet kan genomföras genom fysiska träffar men också i chatforum online, där anställda arbetar tillsammans med att utveckla prototyper och presentera idéer för varandra under flera timmar.

– Ofta leds eventen av en moderator som har till uppgift att hitta beröringspunkter och ställa relevanta frågor för att utveckla idéerna ytterligare. Flera företag genomför också kreativitetsworkshops och inspirationsseminarier i anslutning till sina idea jams. Under kreativitetsworkshopen brukar man prata om vad det innebär att vara kreativ och genomföra övningar på hur företaget arbetar kreativt medan inspirationsseminarierna till exempel kan fokusera på vad innovation är. Sedan tar man med sig alla de funderingarna in i sitt idea jam, berättar Anne.

Vill ge praktisk vägledning
I de flesta företag hon studerat är idéhanteringen en del av ett mer omfattande arbete att skapa innovativ företagskultur eller utveckla företagets innovationsförmåga. Studien har genomförts på nio stora teknologibaserade företag i Sverige, Tyskland och USA. Anne har intervjuat personer som alla är eller har varit involverade i företagens arbete med hantering av idéer.

– Jag försöker visa hur ett företag som vill arbeta med idéhantering kan gå tillväga på en praktisk nivå, alltså vad man kan göra och vad man bör tänka på. Ett exempel kan vara just att genomföra idea jams, menar Anne.

Ger fler viktiga effekter
Hon hoppas också kunna synliggöra andra effekter av idea jams, som kanske inte alla gånger är uppenbara.

– Jag har under intervjuerna insett att det inte nödvändigtvis måste vara de nya idéerna som ger störst nytta för företagen och att det inte är säkert att det är den enda anledningen till att man arbetar med idéhantering. Den här typen av arbete öppnar även upp nya kontaktytor inom organisationen, vilket är minst lika viktigt för innovationsarbetet som själva idéerna som kommer fram, säger Anne.

Genom att peka på andra effekter hoppas Anne att företagen ska bli mer medvetna om vilka förväntningar de kan ha på den här typen av arbete och att arbetet med idéer är lika viktigt för innovationsförmågan som idéerna i sig.

Ny artikel och djupare studier väntar
Studien ingår i ett större forskningsprojekt, finansierat av Vinnova, där Anne arbetar tillsammans med CBI-kollegorna Sofia Börjesson och Maria Elmquist. Just nu skissar hon på en ny artikel baserad på sina forskningsresultat hittills.

– Jag hoppas också kunna gå vidare och fördjupa mig i ett eller två av de nio företagen, för att få bättre insyn i arbetet med idéhantering. Det är otroligt lärorikt och intressant att få ta del av hur stora företag arbetar med att ta fram nya idéer, berättar Anne.

Center for Business Innovation