Miljonregn över nationell upphandlingssatsning


Upphandling är ett område som blir allt viktigare samtidigt som det förknippas med en del myter, bland annat om vad som egentligen är lagligt och inte. Tidigare forskning om upphandling är begränsad och det saknas en samlad bild över de olika insatser som görs. Den nationella satsningen Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande som leds av Chalmers ska nu ta ett helhetsgrepp på området och utveckla nya samarbeten mellan akademi, samhälle och näringsliv.

Anna Kadefors upphandling banner

Chalmersforskaren Anna Kadefors ska leda projektet som i hård konkurrens precis har fått anslag från Formas på nästan 25 miljoner kronor. Satsningen fokuserar på upphandling – ett område som inte har haft mycket forskningsresurser, framför allt inte när det gäller offentlig upphandling. Det har inte heller funnits väl utvecklade samarbeten mellan forskare, samhälle och näringsliv, något som projektet ska råda bot på.

– Inom byggbranschen läggs traditionellt mest resurser på teknikforskning. På så vis har forskning om managementområdet hamnat i skymundan. Men upphandling har blivit en allt viktigare fråga i och med ett ökat fokus på lagen om offentlig upphandling och ökad outsourcing, säger Anna. Exempelvis upphandlar Trafikverket idag 37 av de 50 miljarder som de omsätter.

Nationell samverkansplattform med många aktörer
Projektet kommer att drivas som en samverkansplattform på nationell nivå där både Chalmers, KTH, Luleå tekniska högskola och Lunds universitet – som alla ingår i organisationen Sveriges Bygguniversitet – är involverade. Dessutom medverkar forskare inom rättsociologi från Lunds universitet och statsvetenskap från Karlstads universitet.

– Syftet med projektet är att det ska vara tvärfunktionellt och ha en bredd på deltagarnas kunskap för att de ska kunna lära av varandra och på så vis öka kompetensen inom upphandlingsområdet, berättar Anna.

Det kommer också att finnas lokala nätverk på flera platser runt om i landet som kommer att driva egna projekt inom ramen för satsningen.

– Vi strävar förstås efter att projektet ska väcka intresse och prioriteras av aktörer och intressenter – det är en viktig utmaning för oss. Tillsammans med våra partners vill vi driva debatten och sätta dagordningen inom upphandlingsområdet, fastslår Anna.

Läs hela artikeln hos institutionen Teknikens ekonomi och organisation >>

Foto: Caroline Örmgård

One comment

  1. Pingback: Forskning om upphandling – ett område med stor potential för nytta | Innovationskontor V