Inköpsmetod avgörande för kvalitet i kommunala byggprojekt


Prispress, värdering av kompetens och lagen om offentlig upphandling är faktorer som spelar viktig roll när kommuner ska köpa in arkitekt- och teknikkonsulttjänster till offentliga byggprojekt. Josefin Sporrong har i sin doktorsavhandling tagit pulsen på upphandlingspraxisen i hälften av Sveriges kommuner och konstaterar att man måste vara noggrann vid val av inköpsmetod både för att lyckas hålla hög kvalitet i de byggnader vi bor och arbetar i och samtidigt uppfylla politiska mål.

Josefin Sporrong 830x800

Upphandling av professionella tjänster är inte helt enkelt. Bland annat är det ofta svårt att värdera kvalitet utan att ha rätt fackkompetens. Eftersom tjänsterna är unika och samproduceras av flera aktörer är det också svårt att i förväg specificera exakt vad det är som ska upphandlas.

– Samtidigt är det väldigt viktigt att rätt konsulter anlitas för uppdrag inom utveckling och förvaltning. Det handlar till exempel om förskolor och skolor som våra barn vistas i, äldreboende och anläggningar för fritidsaktiviteter såsom simhallar och sporthallar. Framförallt gäller det att våra skattepengar används på ett effektivt sätt och till fördel för slutanvändaren, förklarar Josefin.

Prispress leder till att duktiga konsulter utesluts
Hon menar att projektens kvalitet är starkt beroende av konsulternas kompetens och ett välfungerande samarbete med kunden, därför måste kriterierna som ligger till grund för val av konsultföretag vara utformade på ett sätt som ger konsulterna rätt förutsättningar att utföra ett bra arbete.

– I privat sektor är det vanligt att tidigare erfarenheter, rekommendationer och personliga relationer har stor betydelse i valet av konsult, men inom offentlig upphandling får inköpsbeslut inte baseras på den typen av information, poängterar Josefin.

Samtidigt är den offentliga sektorn en stor beställare av just arkitekt- och teknikkonsulttjänster och har därmed en avgörande roll för företagens vilja att satsa på konsulternas kompetensutveckling.

– Bland konsulterna finns idag ett stort missnöje över hur den offentliga upphandlingen hanteras. Kritiken riktas främst mot kommunal upphandling, där den allmänna uppfattningen är att allt för stor vikt läggs vid priset. Prispressen gör det svårt för företagen att använda sina mest kvalificerade medarbetare vars kompetens kanske inte ryms inom det pristak som ges och då är risken att duktiga konsulter stängs ute från offentliga projekt, säger Josefin.

Läs hela artikeln hos Teknikens ekonomi och organisation

Foto: Privat