Nytt perspektiv på nätverkande engagerar byggindustrin


Dagens näringsliv kännetecknas av nätverkslika strukturer, outsourcing och specialisering vilket får frågor om hur saker kopplas samman inom och mellan företag att bli allt viktigare. Chalmersforskaren Viktoria Sundquist har i sin doktorsavhandling gjort studier inom byggindustrin som visar att ett nätverksperspektiv, där man inte bara tittar på aktörer utan också på aktiviteter och resurser, bidrar till att förstå komplexa kopplingar och relationer och hur dessa påverkar både varandra och resultaten.

Viktoria Sundquist  sommar 690x330

Att koppla ihop saker med hjälp av en mellanhand kallas för intermediation. Tidigare har man framförallt fokuserat på hur ett företag kopplar ihop andra företag. Viktoria Sundquist har nu breddat konceptet och utvecklat perspektivet genom att även analysera vad det är som kopplas samman, både inom företag men även i relationer över företagsgränser.

– Innan handlade det främst om aktörerna, det vill säga företagen, och vem som är mellanhanden. Ett nätverksperspektiv visar istället att alla företagen är involverade på ett eller annat sätt och fokus ligger inte på vem utan på vad, det vill säga på aktiviteter som pågår, vilka resurser som ingår och hur man når olika mål. Förutsättningarna för detta skapas av kopplingarna, förklarar Viktoria.

Relationer inom och mellan företag påverkar villkoren
Intermediation finns inom många olika områden som till exempel distribution, innovation och internationalisering och i olika branscher. Det har fått en alltmer framträdande roll eftersom outsourcing, specialisering, kundanpassning och nätverksliknande konstellationer präglar dagens näringsliv. I byggbranschen arbetar man i projekt och använder sig ofta av konkurrensutsatt upphandling för att pressa priset. Viktoria anser att om man istället fokuserar på att ta höjd för anpassningar, långsiktighet och ömsesidiga beroenden skapar det bättre förutsättningar för kvalitet och lärande.

– Det här är en fråga som engagerar både småföretag med ett fåtal anställda och de stora byggjättarna. I grund och botten handlar det om relationer som finns inom och mellan företag och hur detta påverkar villkoren för vad man kan göra och på vilket sätt, säger hon.

Långsiktigt samarbete ger säkrare byggen
Viktoria har gjort en kvalitativ fallstudie med tre exempel från byggindustrin. Studien baseras på 28 intervjuer med totalt tio företag, kompletterat med observationer på byggarbetsplatser och i fabriker. Hon har dessutom haft tillgång till en stor mängd data i form av rapporter och interna företagsdokument som exempelvis offerter.

– Jag har undersökt kopplingar i tre dimensioner i de nätverk som skapas när man till exempel bygger ett hus – genom aktiviteter vid leverans av byggmaterial till byggarbetsplatsen, hur resurserna på byggarbetsplatsen utnyttjas och samverkansformer mellan alla inblandade aktörer. I studien har jag dessutom tittat på konsekvenser som är kopplade till effektivitet och arbetsfördelning, berättar Viktoria.

I ett av exemplen i avhandlingen har byggföretaget ifråga valt att arbeta långsiktigt och istället för att använda sig av olika leverantörer i varje projekt har man haft fyra stycken utvalda leverantörer som man har samarbetat med i flera olika projekt.

– Att arbeta så och välkomna de här beroendena ger helt andra förutsättningar i relationerna mellan företagen. Det har lett till både ökad effektivitet och bättre användning av resurser men också en ökad säkerhet ute på de respektive byggarbetsplatserna, förklarar Viktoria.

Avstamp i textilindustrin
Viktoria blev intresserad av fenomenet intermediation under arbetet med sin licentiatavhandling där hon studerade textilindustrin.

– Min licentiatstudie tog sin utgångspunkt i ett svenskt företag som tillverkar skjortor. De frågade sig varför leverantörerna inte kunde vara mer flexibla när det gällde att hantera företagets beställningar av tyg. Det är en allmän utmaning för företag att få ihop krav på flexibilitet på kundsidan med behov av stabilitet på leverantörssidan, berättar Viktoria. Svaret på frågan om varför leverantörerna inte kan vara mer flexibla handlar just om kopplingar mellan olika företags behov.

När disputationen är avklarad kommer hon att stanna kvar på Chalmers i en postdoc-tjänst vid avdelningen för industriell marknadsföring.

– Jag ska fortsätta min bana som forskare i ett nytt, spännande projekt som heter Logistikens roll i effektiva byggprocesser. Jag kommer dessutom att vara aktiv inom Chalmers styrkeområde Transport med fokus på transportinköp, säger Viktoria.

Fakta
Viktoria Sundquist är verksam vid avdelningen Industriell marknadsföring på institutionen Teknikens ekonomi och organisation.

Om Viktoria Sundquist >>
Avhandlingen The Role Of Intermediation in Business Networks >>

Foto: Caroline Örmgård